Obecné podmínky – srozumitelně pro zákazníky

  • Budu se ti snažit vždy vyhovět
  • Osobní údaje nikomu neposkytuji, jsou v bezpečí.
  • Nákupu se nemusíš bát. První sezení je zdarma.
  • Pokud ti ještě nebylo 18 let a chtěl(a) bys jít na koučování, budu potřebovat písmený souhlas zákonného zástupce.
  • Máš-li jakýkoli problém, napiš mi e-mail na josef.hab@gmail.com nebo volej +420 737 348 867 (Po – Pá 9:00 – 16:00).

Obecné podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Přihlašování a platba

1.1. Přihlásit se můžete prostřednictvím online formuláře umístěného na mých webových stránkách.

1.2. První sezení je zdarma. Přihláška na další sezení je platná po zaplacení faktury zaslané na konci prvního sezení nejpozději 3 dny před prvním placeným sezením. Pokyny pro platbu obdržíte e-mailem po odeslání vyplněné online přihlášky.

1.3. Přejete-li si potvrdit, že vaše platba přišla úspěšně na náš účet, uveďte tento požadavek do poznámky online formuláře.

2. Storno podmínky

2.1. Odhlášení ze sezení bez propadnutí nároku na sezení lze provést nejpozději do 24 hodin před konáním objednaného sezení. V tom případě se budete moci odhlásit a přihlásit na nový termín.

2.2. Zrušíte-li svou účast později než 24 hodin před konáním sezení, sezení propadne bez možnosti náhrady.

2.3. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete sezení zúčastnit méně než 24 hodin před jeho konáním, máte ještě možnost poslat za sebe někoho jiného.

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Účast na sezení je dobrovolná. Sezení nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce informovat kouče o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

3.2. Účastník je v celém průběhu akce odpovědný sám za sebe. Pokyny kouče jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v rámci programu vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

3.3. Právem kouče je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za sezení vrácen. Účastník může kdykoliv sezení na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se kurzovné nevrací.

4. Doplňující informace

4.1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu ze závažných organizačních důvodů. Organizátor se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě zrušení, změny data či místa sezení bude účastníkovi nabídnut jiný termín sezení.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1. Tímto udělujete dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, bydliště a věk správci, tj. osobě Josef Háb s místem trvalého bydliště Rozseč nad Kunštátem 146, 679 73, Česká republika (dále jako „Správce“).

5.2. Svůj souhlas poskytujete pro účely zpracování sezení, kurzů, školení, konzultací a elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., týkajících se produktů a služeb zveřejněných na www.josefhab.cz

Podmínky zabezpečení osobních údajů Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.

5.3. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky.

5.4. Berete tímto na vědomí, že zpracovatel je na vaši žádost povinen poskytnout vám informaci o zpracování vašich osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly vaše osobní údaje zpřístupněny.

5.5. Dále berete na vědomí, že máte právo požadovat po Správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že byste zjistili nebo byste se domnívali, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

5.6. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně a berete na vědomí, že máte právo jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas udělujete na dobu 60 měsíců od jeho udělení.

5.7. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na email josef.hab@gmail.com

5.8. Odesláním registračního formuláře na webu josefhab.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování vašich osobních údajů se mohou měnit. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme vás informovat předem. Žádáme vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.3.2021.